Skip links

III JAVNI POZIV za prijem pripravnika SSS šumarska struka

Na temelju članka 19. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću broj OU-111/2023-2, te Odluke Uprave Društva, KLASA: DIR/23-01/1689, UR.BROJ: 00-07-03/01-23-01 od 03. travnja 2022. godine, Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću objavljuje

III J A V N I  P O Z I V

za prijem pripravnika

 za sklapanje  ugovora o radu na određeno vrijeme, radi osposobljavanja pripravnika SSS šumarske struke za samostalni rad na radnim mjestima iz zanimanja za koje su se školovali:

  • Šumarski tehničar (SSS) – 23 pripravnika

Sukladno odredbama Zakona o radu pripravnici su osobe koje se prvi put zapošljavaju u zanimanju za koje su se školovale, a na javni poziv se mogu prijaviti i kandidati koji imaju staž u zanimanju za koje su se školovali pod uvjetom da imaju evidentiran staž manji od 6 mjeseci na poslovima SSS šumarske struke.

Radni odnos sa pripravnikom  zasniva se radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje stručnog ispita, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, s mjestom rada u Upravi šuma Podružnici, kako slijedi:

Redni broj Uprava šuma Podružnica Broj izvršitelja
1. Vinkovci 7
2. Našice 3
3. Požega 1
4. Bjelovar 2
5. Zagreb 2
6. Karlovac 1
7. Ogulin 2
8. Delnice 1
9. Senj 1
10. Buzet 1
11. Split 2

 

Uvjeti za prijem:

  • državljanstvo Republike Hrvatske
  • završeno obrazovanje: šumarski tehničar

–     bez radnog staža u struci odnosno evidentiran staž manji od 6 mjeseci na poslovima

SSS šumarske struke.

Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 69/17).

U obrascu prijave na Javni poziv, koji se nalazi na web stranici www.hrsume.hr, potrebno je obavezno navesti tražene osobne podatke podnositelja prijave, podatke za kontakt i Upravu šuma Podružnicu za koju se kandidat prijavljuje.

Obrazac prijave potrebno je vlastoručno potpisati.

Uz prijavu se prilaže:

– obvezna dokumentacija:

  1. životopis
  2. preslika osobne iskaznice
  3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
  4. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje/ERPS – ne starija od 30 dana)
  5. kandidati koji imaju evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju na poslovima SSS, dužni su dostaviti potvrdu poslodavca o poslovima koje su obavljali

–  dodatna dokumentacija:

  1. dokaz o dodijeljenim nagradama odnosno postignućima za vrijeme školovanja
  2. dokaz o pravu na prednost pri zapošljavanju

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u roku 15 dana od dana objave na internetskim stranicama HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. na adresu:

 

HRVATSKE ŠUME d.o.o.,

Direkcija

                                                            Ulica kneza Branimira 1

10000 Zagreb

S naznakom:

III Javni poziv za prijem pripravnika KLASA: DIR/23-01/5679

 

Prijavni obrazac

Preuzmi objavu (pdf)

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidati dužni su nakon obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.

Kandidati mogu podnijeti prijavu samo za jednu Podružnicu.

S kandidatima koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva provest će se selekcijski intervju.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu te koja je vlastoručno potpisana.

O vremenu i mjestu održavanja intervju kandidati će biti obaviješteni putem e-maila ili telefonski.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na Javni poziv.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Odluku o izboru kandidata donosi Uprava Društva temeljem prijedloga povjerenstva za odabir kandidata vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata.

Izabrani kandidati će o izboru i pozivu na potpisivanje ugovora o radu na određeno vrijeme biti obaviješteni putem na e-maila ili telefonom.

Obavijest o ishodu ovog Javnog poziva bit će objavljena na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, „Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21, uz prijavu na javni poziv dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prilikom zapošljavanja iz čl.103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Riječi i pojmovi korišteni u ovom javnom pozivu, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Natječaji