Skip links

JAVNI OGLAS za prijam u radni odnos

Na temelju članka 23. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji „Hrvatskih šuma“ d.o.o. (dalje u tekstu: HŠ d.o.o.), KLASA: DIR/18-01/6612, URBROJ: 00-07-0/03-18-02 od 21. prosinca 2018., i članka 4. stavka 2. Pravilnika o radu HŠ d.o.o., KLASA: DIR/23-01/356, URBROJ: 00-07/01-23-03 od 14. veljače 2023., a u skladu s Odlukom Uprave HŠ d.o.o., KLASA: DIR/23-01/356, URBROJ: 00-07-03/01-23-04 od 16. veljače 2023. i Odlukom Voditelja UŠP Sisak, KLASA: SI/23-01/906, URBROJ: 08-00-08/01-23-03 od 14. rujna 2023., Voditelj Uprave šuma Podružnice Sisak objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijam u radni odnos

 

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SISAK

 1. Šumarija Glina

 

 • radno mjesto: šumski radnik sjekač- 2 izvršitelja
 • na određeno vrijeme (povećan opseg posla, do 31.12.2023.), puno radno vrijeme,
 • uvjeti: NSS, ispit za rad s motornom pilom
 • mjesto rada: Uprava šuma Podružnica Sisak, Šumarija Glina

 

 1. Šumarija Lekenik:

 

 • radno mjesto: šumski radnik sjekač- 2 izvršitelja
 • na određeno vrijeme (povećan opseg posla, do 31. 12.2023.), puno radno vrijeme,
 • uvjeti: NSS, ispit za rad s motornom pilom
 • mjesto rada: Uprava šuma Podružnica Sisak, Šumarija Lekenik

Na javni oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.

 

U obrascu prijave na javni oglas, dostupnom na web stranici: www.hrsume.hr,  potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa).

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • preslika osobe iskaznice,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi i položenom ispitu za rad s motornom pilom

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidat dužan je dostaviti na uvid izvornike dokumenata.

 

Uvjet sklapanja ugovora o radu je uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidata koje nakon prethodnog pregleda kandidata izdaje medicina rada.
Kandidata na prethodni pregled upućuje poslodavac.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.

 

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom oglasu te koja je vlastoručno potpisana

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni oglas.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijma u radni odnos, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Povjerenstvo za provođenje postupka zapošljavanja putem javnog oglasa (dalje u tekstu: Povjerenstvo) imenuje Voditelj Uprave šuma Podružnice Sisak.

Odabir kandidata vršit će se na temelju prethodno navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/ testiranja s kandidatima koji zadovoljavaju tražene uvjete. Kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja selekcijskog razgovora/testiranja  putem kontakt e-mail adrese ili broja telefona koje iskažu u prijavi.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru/ testiranju povukao prijavu na javni oglas te se više ne smatra kandidatom.

 

Odluku o izboru kandidata donosi Voditelj Uprave šuma Podružnice Sisak na temelju prijedloga Povjerenstva.

Voditelj  Uprave šuma Podružnice Sisak zadržava pravo ne odabrati niti jednog od prijavljenih kandidata.

Prijavni obrazac

Preuzmi objavu (pdf)

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog oglasa dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na internetskim stranicama HŠ d.o.o., na adresu:

 

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SISAK

Josipa Runjanina 12, 44 000 Sisak

(s naznakom: Javni oglas za prijem u radni odnos, s pozivom na broj: SI/23-01/906).

 

Ovaj Javni oglas objavit će se na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. www.hrsume.hr

Natječaji