Skip links

Obveze subjekata u ekološkoj proizvodnji

 1. Plan rada za tekuću godinu dostaviti najkasnije do 28. veljače.
 2. Evidenciju o proizvodnji voditi kako slijedi:a) Biljna i životinjska proizvodnja – na propisanim obrascima (Obrazac-10-Prijelazno razdoblje, Obrazac-11-Eko status). Status parcela vidljiv iz Odluke o statusu iz prethodne godine. Tijekom stručne kontrole subjekt je dužan predočiti evidencije o proizvodnji za razdoblje od zadnje stručne kontrole do trenutka kontrole. U evidencijama je potrebno obavezno navesti količine utrošenog repromaterijala, gnojiva i sredstava za zaštitu bilja, te količine prinosa po ARKOD parcelama,b) Uslužna prerada – na obrascu Izjava o uslužnoj preradi,c) Prerada vlastitih i kupljenih proizvoda – na obrascu Izjava o preradi vlastitih
  proizvoda (LOT brojeve, recepture, prodaja-vrste proizvoda, količine, mjesto prodaje),

  d) Distribucija ekoloških proizvoda/Uvoz iz trećih zemalja – vlastita evidencija, fakture, potvrdnice, carinska dokumentacija.

 3. Zahtjev za potvrdnicom dostaviti nakon obavljene stručne kontrole, a najkasnije do 30. studenog tekuće godine.

REPROMATERIJAL

1. Za sjetvu/sadnju obavezno koristiti ekološke sjeme ako je dostupno (dostupnost
provjeriti na web stranici Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr – Poljoprivreda – Ekološka – Baza ekološkog poljoprivrednog reprodukcijskog materijala).

2. Ako takvo sjeme nije dostupno moguće je kupiti konvencionalno sjeme. Sjeme mora biti netretirano i neGMO. Zahtjev za korištenje poljoprivrednog reprodukcijskog materijala koji nije proizveden u ekološkoj proizvodnji (na propisanom obrascu) potrebno je podnijeti kontrolnom tijelu prije sjetve/sadnje.

Uz Zahtjev se prilaže račun, Prilog XIII. potpisan od strane dobavljača i preslika deklaracije.

GNOJIVA i SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA

 1. Dozvoljena gnojiva nalaze se u Prilogu I. Uredbe komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu (pročišćeni tekst od 1. srpnja 2020. godine).
 2. Popis dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja nalaze se na stranici Ministarstva
  poljoprivrede, FIS-fitosanitarni informacijski sustav i u Prilogu II. Uredbe komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu (pročišćeni tekst od 1. srpnja 2020. godine).

Napomena:

Subjekt je dužan čuvati svu dokumentaciju vezanu za ekološku proizvodnju (računi za repromaterijal, gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, evidencije o proizvodnji, odobrenja, potvrdnice, svu dokumentaciju vezanu za kupnju, prodaju i liječenje životinja).

Sve promjene vezane za ekološku proizvodnju subjekt je dužan u najkraćem mogućem roku prijaviti kontrolnom tijelu.
Subjekt je dužan podmiriti račun za obavljenu kontrolu u roku od 30 dana.
Svi obrasci se mogu naći na stranici Certifikacija ekoloških proizvoda pod “Obrasci”.