Skip links

UREDBA (EU) 2018/848 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007

Dana 1. siječnja 2022. godine na snagu je stupila UREDBA (EU) 2018/848 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (dalje: Uredba).

Ovom Uredbom utvrđuju se načela ekološke proizvodnje i utvrđuju se pravila u vezi s ekološkom proizvodnjom, povezanim certificiranjem te upotrebnom oznaka koje se kod označavanja i oglašavanja upućuju na ekološku proizvodnju, kao i pravila o kontrolama koja su utvrđena Uredbom (EU) 2017/625.

Ova se Uredba primjenjuje na sljedeće proizvode poljoprivrednog podrijetla, uključujući proizvode akvakulture i pčelarstva, kako je navedeno u Prilogu I. UFEU-a te na proizvode koji potječu od tih proizvoda, kada se takvi proizvodi proizvode, pripremaju, označavaju, distribuiraju, stavljaju na tržište, uvezene u Uniju ili izvoze iz Unije:
(a) sirove ili neprerađene poljoprivredne proizvode, uključujući sjeme i ostali biljni reprodukcijski materijal;
(b) prerađene poljoprivredne proizvode koji se upotrebljavaju za prehrambene svrhe;
(c) hranu za životinje.

Prema članku 28. kako bi se izbjegla kontaminacija proizvodima ili tvarima koje nisu odobrene u skladu s prvim podstavkom članka 9. stavka 3. za uporabu u ekološkoj proizvodnji, subjekti poduzimaju sljedeće mjere opreza u svakoj fazi proizvodnje, pripreme i distribucije:
(a) uspostaviti i održavati mjere koje su razmjerne i primjerene za utvrđivanje rizika od onečišćenja ekološke proizvodnje i proizvoda neodobrenim proizvodima ili tvarima, uključujući sustavno prepoznavanje kritičnih postupovnih koraka (preventine mjere i mjere predostrožnosti);
(b) uvode i zadržavaju razmjerne i odgovarajuće mjere kako bi se izbjegli rizici od onečišćenja ekološke proizvodnje i proizvoda neodobrenim proizvodima ili tvarima;
(c) redovito preispituju i prilagođavaju takve mjere; i
(d) ispunjavaju druge relevantne zahtjeve iz ove Uredbe kojima se osigurava razdvajanje ekoloških proizvoda, proizvoda iz prijelaznog razdoblja i neekoloških proizvoda.

Ukoliko dođe do sumnje kako proizvedeni, prerađeni i uvezeni proizvod nije sukladan sa načelima ekološke poljoprivrede, subjekt je dužan pravovremeno postupiti prema članku 28., stavak 2., na slijedeći način:
(a) identificirati i odvojiti dotični proizvod;
(b) provjeriti može li se sumnja dokazati;
(c) ne stavljati dotični proizvod na tržište kao ekološki proizvod ili proizvod u prijelazu i ne koristiti ga u ekološkoj proizvodnji osim ako se sumnja ne može otkloniti;
(d) ako je sumnja potkrijepljena ili ako se ne može otkloniti, odmah obavijestiti relevantno nadležno tijelo, ili, prema potrebi, relevantno kontrolno tijelo ili kontrolno tijelo, te mu, prema potrebi, dostaviti dostupne elemente;
(e) u potpunosti surađivati s relevantnim nadležnim tijelom, ili, prema potrebi, s relevantnim kontrolnim tijelom ili kontrolnim tijelom, u identificiranju i provjeravanju razloga za prisutnost neodobrenih proizvoda ili tvari.

Sukladno članku 24. Uredbe odobreni su određeni proizvodi i tvari za upotrebu u ekološkoj proizvodnji te su svi takvi odobreni proizvodi i tvari uvršteni na ograničavajući popis koji se nalazi u Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) 2021/1165 od 15. srpnja 2021. o odobravanju određenih proizvoda i tvari za upotrebu u ekološkoj proizvodnji i utvrđivanju njihovih popisa.

Prema Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) 2021/2199 od 1. prosinca 2021. o određivanju detaljnih pravila o određenim evidencijama i izjavama koje se zahtijevaju od subjekata i skupina subjekata te o tehničkim sredstvima za izdavanje certifikata subjekti i skupine subjekata čuvaju sve potrebne dokumente, uključujući evidenciju zaliha i financijsku evidenciju, koji će nadležnim tijelima ili, po potrebi kontrolnim tijelima ili kontrolnim ustanovama omogućiti provođenje prije svega slijedećih provjera:
(a) provjere preventivnih mjera (sprječavanje pojave štetnih organizama i bolesti) i mjera predostrožnosti (izbjegavanje onečišćenja proizvodima i tvarima koji nisu odobreni za upotrebu u ekološkoj proizvodnji i miješanje s neekološkim proizvodima).
(b) provjera sljedivosti;
(c) provjera bilance mase.

O svim promjenama i poduzetnim koracima subjekt-skupina subjekata je dužan obavijestiti kontrolno tijelo.