Skip links

Author: Marin Buric

Šumarija Pisarovina

Na području šumarije Pisarovina prema planu proizvodnje realiziraju se radovi sječe, privlačenja, te otpreme drvnih sortimenata u sljedećim gospodarskim jedinicama: GJ Pisarovinski lugovi , šumski

Šumarija Rakovica

Šumarija Rakovica izvodi radove prema planu proizvodnje za 2022 g . G.J. Zvjerinjak Broćanska Kosa odjel 3d- šumski predio Ostrunov Vrh. Radovi su u tijeku

Šumarija Slunj

U razdoblju od 14.10.2022. g. do 31.12.2022. g. Šumarija Slunj izvodi radove sječe, izrade i iznosa drvnog materijala u GJ Koranska Dubrava, šumski predjel Zečji

Šumarija Gvozd

Na području šumarije Gvozd prema planu proizvodnje realiziraju se radovi sječe, privlačenja, te otpreme drvnih sortimenata u sljedećim gospodarskim jedinicama: GJ Trepča, šumski predjel "Katić

Šumarija Draganić

Na području šumarije Draganić, GJ Draganićki lugovi prema planu proizvodnje provode se radovi sječe, privlačenja, te otpreme drvnih sortimenata u odsjecima: Draganićki lugovi 57a -

Šumarija Ozalj

Radilišta Šumarije Ozalj za period 17.10. - 30.11.2022. G. J Sušica Ozaljska, odjel/odsjek 17 e – šumski predjel Gudalji, sječa , privlačenje , otprema drvnih